baukje-logo_RGB

B T Words biedt ferskillende tsjinsten op it mêd fan oersette, neisjen, redigearjen en skriuwen foar meardere taalkombinaasjes. Hjirûnder fine jo in útwreide list. Op dizze side fine jo ek in koart oersjoch fan de wurkwize fan B T Words en in útlis oer tariven.

Tsjinsten

Jo hawwe in tekst dy’t jo oersette litte wolle. B T Words kin dit foar jo dwaan foar de folgjende talen:

 • Nederlânsk nei Frysk
 • Nederlânsk nei Ingelsk
 • Frysk nei Nederlânsk
 • Frysk nei Ingelsk
 • Ingelsk nei Frysk
 • Ingelsk nei Nederlânsk

Jo hawwe in tekst dy’t jo oersette litte wolle. B T Words kin dit foar jo dwaan foar de folgjende talen:

 • Nederlânsk nei Frysk
 • Nederlânsk nei Ingelsk
 • Frysk nei Nederlânsk
 • Frysk nei Ingelsk
 • Ingelsk nei Frysk
 • Ingelsk nei Nederlânsk

Wurkwize

Jo kinne direkt telefoanysk, troch e-mail of op sosjale media kontakt opnimme, ek as jo gewoan in fraach hawwe. Dêrnei kinne wy de ôfspraken foar de opdracht beprate, sa as de deadline, jo winsken en de fergoeding. Jo kinne jo dokuminten digitaal oanleverje yn in yndieling dy’t jo handich fine, bygelyks pdf, Word as IDML. B T Words leveret de tekst wer oan jo yn deselde yndieling mei behâld fan opmaak en ôfbyldingen, sadat jo de tekst net opnij hoege op te meitsjen. Dêropfolgjend besjogge wy tegearre de tekst en passe dizze oan, oan’t dizze hielendal oan jo winsken foldocht.

Foar it fertalen brûkt B T Words spesjale oersetsoftware: benammen SDL Trados Studio. Mei dizze oersetfoftware  kinne oersettingen yn geheugens opslein wurde, sadat yn dizze geheugens socht wurde kin en fergelykbere teksten op deselde manier oerset wurde kinne. Ek kinne yn dizze software wurdlisten tapast wurde, om in konsistinte oersetting fan wichtige termen te garandearjen. Yn it programma kin ek kontrolearre wurde op stavering, grammatika, lingte en mear.

Tariven

Eltse klant en eltse opdracht is wer oars. Omdat B T Words persoanlik wurk leveret, is it net mooglik om ien fêst taryf oan eltse tsjinst te ferbinen. Sa duorret it oersetten fan marketingteksten en softwareopsjes meastal langer as it oersetten fan algemiene dokumintaasje, sa as in befêstigingsmail en in hânlieding. Dêrom wurde jo altyd earst frege om de tekst op te stjoeren, wêrnei’t jo in frijbliuwende offerte krije. Fansels kinne jo ek altyd in algemiene fraach stelle, bygelyks troch e-mail as WhatsApp.

sjoch hjirfor op de side kontakt